Kokkotyö-säätiö

Kokkotyö-säätiö sr on 1.11.2002 rekisteröity työvalmennuksen asiantuntija- ja palveluorganisaatio, joka on toiminut perustamissopimuksen mukaan pitkäaikaistyöttömien, vaikeasti työllistettävien, osatyökykyisten ja mielenterveyskuntoutujien työ-, yksilö-, ryhmä- ja työhönvalmennuksen parissa. Se aktivoi vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä, tukee ja valmentaa ammatillisesti ja elämänhallinnallisesti sekä tarjoaa monialaisia ja mielekkäitä työtehtäviä.

Kokkotyö-säätiön perustajajäsenet ovat Kokkolan kaupunki, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Keski-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys, Nuorisokeskus Villa Elba Oy, Ventuskartano ry ja Kokkolan 4H-yhdistys. Vuonna 2008 Kokkotyö-säätiön liittyivät myös Pietarsaari ja sen seutukunnan kunnat (Luoto, Uusikaarlepyy, Pedersöre ja Kruunupyy) ja Ekorosk Oy.  Vuonna 2015 Kokkotyö-säätiön toimintaan liittyi Kaustisen seutukunnan kunnat (Toholampi, Veteli, Halsua, Lestijärvi) ja Perhon kunta.  Kokkotyö-säätiöllä on toimipisteet ja työpajatoimintaa Kokkolassa, Pietarsaaressa, Kaustisella, Vetelissä, Toholammilla ja Perhossa.

Säätiön toiminnan tarkoitus on saattaa henkilöt takaisin työelämään, aloittamaan tai jatkamaan opintojaan tai ylläpitää ammatillista osaamista, tukea työkykyä tai arvioida sitä. Työskentely perustuu tekemällä oppimiseen ja intensiiviseen työ-, työhön-, ryhmä- ja yksilövalmennukseen. Työskentely-ympäristöt ovat erilaisia yritysmäisiä työ- ja oppimisympäristöjä perustuen palvelu- ja tuotannollisiin työtehtäviin.

Laadunvarmistus

Kokkotyö-säätiöllä on tehty EFQM-pohjainen laadun itsearviointi.

Kelalle tuotettavat palvelut noudattavat Kelan palvelukuvauksia.

Kokkotyö-säätiöllä on käytössään WALMU -toiminnanohjaus- ja arviointijärjestelmä, jota käytetään valmennus-, arviointi-, raportointi- ja tilastointitarkoituksiin. Ohjelmisto on 100% GDPR:n mukainen. Katso erikseen tietosuoja- ja rekisteriselosteet Walmun osalta.

Arvot & Tavoitteet

Arvot

Säätiön arvot ovat yhteisöllisyys, yhdenvertaisuus, vastuullisuus ja tavoitteellisuus.

Yhteisöllisyys

Yhteisöllisyydellä tarkoitetaan kaikkien mahdollisuutta olla osallisena yhteisöä, palveluja, tuotantoa ja prosesseja. Yhteisöllisyys pohjautuu keskinäiseen luottamukseen, niin säätiön sisäisissä kuin ulkoisissakin suhteissa. Yhteisölliseen toimintaan kuuluu olennaisesti kannustus ja tuki työn ja tehtävien suoritukseen mutta ennen kaikkea omaan kasvuun ja ammatilliseen toimintaan.

Yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan toisten ihmisten, työn ja arvon kunnioittamista sekä kaikkien yhteisön jäsenten yhdenvertaisten mahdollisuuksien toteutumisen jatkuvaa seurantaa ja arviointia. Suvaitsevaisuus ja erilaisuuden sietäminen on peruspilari kaikessa toiminnassa ja sen rikkomisen suhteen säätiö noudattaa nollatoleranssia. Yksilölliset tarpeet ja lähtökohdat otetaan huomioon toiminnassa. 

Vastuullisuus

Vastuullisuudella tarkoitetaan avoimuuden ja läpinäkyvyyden painottamista kaikissa toiminnoissa. Eettisyys, ammatillisuus ja kestävä kehitys näkyvät horisontaalisina periaatteina kaikissa säätiön toiminnoissa. Toiminnallista ja taloudellista tehokkuutta, sosiaalista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta arvioidaan ja raportoidaan sekä omassa organisaatiossa että sidosryhmille ja rahoittajille.

Tavoitteellisuus

Tavoitteellisuudella tarkoitetaan työn ja toiminnan merkityksellisyyden korostamista valmennustoiminnassa, tuotannollisessa toiminnassa ja palvelutoiminnassa. Yhteiset ja yksilölliset päämäärät otetaan huomioon toiminnan suunnittelussa.

Yhteisiin tavoitteisiin sitoudutaan ja niiden eteen tehdään työtä kaikilla tasoilla. Tavoitteellisessa toiminnassa ennakoidaan myös tulevaa ja otetaan muutokset mahdollisuuksina.

Tavoitteet

Kokkotyö-säätiön henkilöstö ja luottamushenkilöt ovat määritelleet toiminnan strategiset tavoitteet säätiön tarkoituksen, mission ja vision sekä arvojen pohjalle.

Kokkotyö-säätiö on:

 • Ammatillinen osaaja joka kehittää toimialaosaamista, edistää osaamista ja rekrytoi osaajia.
 • Ketterä kumppani joka vastaa alueen tarpeisiin, on aktiivinen aloitteentekijä ja toimii verkostoissa.
 • Vaikuttava valmentaja joka kehittää valmennusprosesseja, osoittaa toimintansa vaikuttavuutta ja kehittää toimintaympäristöä.                 
 • Hyvä toimija jonka hallinto on läpinäkyvä, toiminta vastuullista ja joka on tavoiteltu työnantaja

Hallinto

Säätiön hallinnon muodostavat hallintoneuvosto ja hallitus.

Säätiön hallintoneuvostoon kuuluu viisitoista (15) jäsentä seuraavasti:

 • Kokkolan kaupunki kolme (3) jäsentä
 • Nuorisokeskus Villa Elba Oy kaksi (2) jäsentä
 • Oy Ekorosk Ab yksi (1) jäsen
 • Ventuskartano ry kaksi (2) jäsentä
 • Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä kaksi (2) jäsentä
 • Kokkolan 4H-yhdistys yksi (1) jäsen
 • Pietarsaaren seutukunta kaksi (2) jäsentä
 • Kaustisen seutukunta kaksi (2) jäsentä

Hallintoneuvoston puheenjohtajana toimii Roy Pietilä ja varapuheenjohtajana Jaana Pikkarainen-Haapasaari. Hallintoneuvoston jäseninä toimivat Pekka Nurmi, Johan Hassel, Catarina Silvander, Pia Grankvist, Juha Pekola, Tuija Tuorila, Ari Maunuksela, Tapani Hankaniemi, Sari Pekkarinen, Carina Wärn, Ulla Hellén, Marja Tiala ja Riitta Huusko.

Hallintoneuvoston jäsenten toimikausi on neljä (4) kalenterivuotta.

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä sekä kahdeksan (8) henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksen puheenjohtajana toimii Jussi Järvenpää ja varapuheenjohtajana Markku Kallinen. Hallituksen jäseninä toimivat Terho Taarna, Pirjo Urpilainen, Sirkku Purontaus, Tuula Torppa, Eva-Maria Emét ja Arto Alpia ja varajäseninä Leena Heinua-Nieminen, Seppo Kässi, Sirpa Orjala, Niina Kujala, Anu Haapasalo, Mauri Salo, Inger Bjon ja Jari Penttilä.

Hallituksen tehtävänä on huolehtia säätiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä siitä, että säätiön varat sijoitetaan varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla. Tässä tarkoituksessa hallituksen tulee 

 • Kehittää ja suunnitella säätiön toimintaa ja taloutta sekä laatia säätiön toimintasuunnitelma ja talousarvio
 • Laatia säätiön vuosikertomus ja tilinpäätös
 • Huolehtia säätiön hallinnon ja henkilöstöasioiden asianmukaisesta hoidosta